Inhoud

Inhoud
Voor 2023 kan voor de praktijkanalyse gekozen worden uit vier verschillende modules. Hieronder worden ze toegelicht.

Module 1: Praktijkanalyse algemeen
De praktijkanalyse start met een brede scan. Daarna volgt een verdieping op specifieke onderdelen naar aanleiding van de uitkomsten van de scan en de vraag van de huisartsenpraktijk. In een plangesprek bespreken we de resultaten en bovendien geven we een advies door middel van een plan van aanpak. Op de volgende aspecten en onderwerpen wordt tijdens de analyse ingegaan:

AspectOnderwerp
Praktijkvoering & processen Werkwijzen, samenwerking, AVG, overleggen, planning en spreekuren
 Personeel Taakdelegatie, werkervaring, werkdruk, werkplezier, ontwikkeling, medewerker-   tevredenheidsonderzoek (MTO) en cultuur
 Patiënten & partners Bereikbaarheid, consultvoering, communicatie, zorginhoudelijke ontwikkelingen,   zorgvraag en samenwerkingspartners/netwerken
 Productie Financiële parameters, declaraties en welke zorg lever je wel of juist niet
 Perspectief Toekomstbestendigheid, overname op termijn en wat is hiervoor op welke termijn nodig

 

Module 2: Praktijkanalyse overnameklaar maken
Bij deze optie is bij de analyse het hoofdthema / de vraagstelling:  'Hoe krijg ik mijn praktijk op orde en interessant voor overnamekandidaten?'. Tijdens de analyse wordt dieper ingezoomd op bijvoorbeeld inzicht in een plan voor acquisitie overnamekandidaten, het overnameklaar maken van de praktijk of het etaleren van de praktijk. Daarvoor bekijken we zaken als huidige processen en systemen, de ontwikkeling en expertise van de teamleden. Maar ook mogelijkheden op het gebied van huisvesting en het financieel overzicht en inzicht spelen hierbij een rol. Denk daarbij aan financiële jaarplanning, contractadministratie en strategisch financieel management.
 

Module 3: Praktijkanalyse vervolgen implementatie plan van aanpak
Voor zowel optie 1 als 2 geldt dat een vervolgtraject mogelijk is. Praktijken die in 2021 of 2022 voor de module Praktijkanalyse hebben gekozen, kunnen kiezen voor een vervolg op het plan van aanpak. Hierbij geldt wel dat het - in de oorspronkelijk module van 21/22 opgenomen - traject van 16 weken voor de uitvoering van het plan van aanpak aantoonbaar is uitgevoerd.

Dit is een begeleidingstraject bij de verdere implementatie van het plan van aanpak. Het is bedoeld om aanpassingen te doen in de praktijk die voortkomen uit de analyse. Dit traject heeft een doorlooptijd van circa 16 weken. De ondersteuningsinzet is 4 uur per week. Deze inzet van 64 uur per normpraktijk kan, naast de eigen tijdsinvestering, worden bekostigd uit het toegekende praktijkbudget. 
 

Module 4: Praktijkanalyse voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken
Deze analyse wordt speciaal ontwikkeld voor de apotheekhoudende huisartsenpraktijken. Bij een aanvraag in 2023 komt er in 2024 een adviseur bij u op de praktijk voor de analyse*. Ook bij deze praktijkanalyse starten we met een brede scan van de praktijk, maar zal er ingezoomd worden op apotheekhoudende aspecten bij: Processen, Productie en Perspectief.
- Processen: samenwerking HIS/AIS, samenwerking apotheekgedeelte huisartsenpraktijk en externe partijen, zoals groothandel en medicatiebewaking. Samenwerking met externe partijen voor een goedlopend proces rondom bestellen, leveren en bewaken van het proces van medicatie leveren, pro-actief herhalen, central filling, Baxter, track and trace, etc.
- Productie: declareren van farmacie. Onderzoek naar bijvoorbeeld het inzetten van het gebruik van kluisjes, het pro-actief herhalen van medicatie, central filling en automatische incasso.
- Perspectief: is jouw apotheekhoudende praktijk toekomstbestendig en hoe kun je jezelf en je team hierop voorbereiden?

Na de brede analyse is er - net als bij optie 1 -  de mogelijkheid om op specifieke onderdelen van de analyse ondersteuning in te zetten en/of voorstellen te implementeren.
 

Wat mag je verwachten?
Wanneer je kiest voor een van de modules 'Praktijkanalyse' mag je het volgende verwachten:

  • een uitgebreide screening van de praktijk  
  • een intakegesprek met focus op de uitkomsten van de screening en de vraag of behoefte van de praktijk
  • een rapportage van de uitkomsten en advies voor een plan van aanpak
  • een plangesprek over de rapportage en het advies plan van aanpak.

Zie ook de infograhpic over de inhoud van de praktijkanalyse: infographic praktijkanalyse.

Doorlooptijd analyse
De doorlooptijd van de analyse wordt in overleg met de praktijk afgestemd.

Begeleidingstraject
Indien gewenst kan een praktijk een specifiek begeleidingstraject volgen voor het plan van aanpak. Dit traject heeft een doorlooptijd van circa 16 weken. De ondersteuningsinzet is 4 uur per week. Deze inzet van 64 uur per normpraktijk kan, naast de eigen tijdsinvestering, worden bekostigd uit het toegekende praktijkbudget. 

Ondersteuning Dokterszorg
De hele analyse en ook de begeleiding bij het plan van aanpak wordt verzorgd door een gekwalificeerde praktijkmanager van Dokterszorg. Ook het begeleidingstraject voor de uitvoering van het plan van aanpak kan door de praktijkmanager worden verzorgd.